Obsah

Územní plán obce Tuchořice

Zastupitelstvo obce Tuchořice, příslušné podle § 6 odst. 5 písm.c) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, za použití § 43 odst. 4, 47 až 54 stavebního zákona; § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti ve znění pozdějších předpisů a dle § 171 a následujících, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

v y d a l o 

ÚZEMNÍ PLÁN TUCHOŘICE

formou opatření obecné povahy, schváleného usnesením Zastupitelstva obce Tuchořice, ze dne 15.12. 2014.

Textová část odůvodnění

Textová část výrok

Základní členění území

Hlavní výkres

Hlavní výkres-výřez sídel

VPS,VPO a asanace, část A

VPS,VPO a asanace, část B

VPS,VPO a asanace

Koordinační výkres

Koordinační výkres-výřez

Výkres širších vztahů

Předpokládaný zábor půdního fondu