Obsah

 

ČLENĚNÍ DOTACÍ

Dotace ( v uvedeném smyslu patří i pro granty a jiné obdobné formy podpory) se dle aktuálního znění zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů poskytuje buďto na účel určený poskytovatelem v programu nebo na jiný účel určený žadatelem v žádosti, popř. na účel stanovená zvláštním právním předpisem.

 

PROGRAMOVÁ DOTACE

Územní samosprávný celek může poskytovat dotaci nebo NFV na podporu účelu, který prvotně sám určí v jím vyhlášeném programu, pokud se rozhodně finančně podpořit určitou oblast nebo činnost určeného okruhu způsobilých žadatelů.

 

INDIVIDUÁLNÍ DOTACE

Individuální dotace řeší konkrétní podobu konkrétního subjektu – žadatele. Účel dotace určuje žadatel tím, že jej uvede ve své žádosti o poskytnutí dotace. O takovou dotaci lze žádost v průběhu celého roku na základě situace, v níž se žadatel právě ocitl.

 

DOTACE STANOVENA ZVLÁŠTNÍM PRÁVNÍM PŘEDPISEM

Třetím možným typem dotací jsou dotace poskytované podle zvláštních právních předpisů, např. na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů.

 

žádost o dotaciŽÁDOST O DOTACI - zde ke stažení

 

SCHVALOVÁNÍ DOTACE A VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA

V případě, že se jedná o dotaci, která nedosahuje 50 000 Kč, o poskytnutí této dotace rozhoduje rada obce, a v případě, že se v obci rada nevolí, její pravomoc vykonává starosta.

Podle § 85 c zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, je zastupitelstvu obce vyhrazeno rozhodování o poskytování dotací a návratných finančních výpomocí nad 50 000 Kč v jednotlivém případě fyzickým nebo právnických osobám a uzavření veřejnoprávních smluv.

Na základě § 10 d zákona č. 24/2015 poskytovatel zveřejní veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci a její dodatky na své úřední desce způsobem umožňující dálkový přístup do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy nebo jejího dodatku. Veřejnoprávní smlouva včetně dodatků musí být zveřejněna nejméně po dobu 3 let ode dne zveřejnění. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci do výše 50 000 Kč se nezveřejňuje.

 

VYÚČTOVÁNÍ DOTACE

Příjemce dotace předloží poskytovateli nejpozději k  31.12. daného roku, kdy byla dotace poskytnuta, vyúčtování poskytnuté dotace, včetně kopií uplatňovaných dokladů.

 

vyúčtování dotaceVYÚČTOVÁNÍ DOTACE -zde ke stažení

 

Na dotaci není právní nárok. O konečné výši a podmínkách dotace rozhoduje poskytovatel, tedy Zastupitelstvo.

 

O POSKYTNUTÍ DOTACE JE TŘEBA PÍSEMNĚ POŽÁDAT, PŘIČEMŽ ŽÁDOSTI MUSÍ MÍT ALESPOŇ NÁLEŽITOSTI UVEDENÉ V § 10A ODST. 3 ZÁK. 24/2015 SB. (NOVELIZACE ZÁKONA Č. 250/2000 SB.)

 

FINANČNÍ DAR ORGANIZACÍM  (na základě OZ č.89/2012 Sb.) - lze použít výše uvedený tiskopis Žádost o dotaci,včetně příloh.


Veřejnoprávní smlouvy